Okres przejściowy

Infomujemy, iż na Walnym Zebraniu Członków w dn. 28 grudnia zatwierdzona została nowa Lokalna Stategia Rozwoju wraz z dokumentami zwiazanymi tj. procedurami. 

STRATEGIA 2014-2020

PROCEDURA OPERACJI GRANTOWYCH

PROCEDURA OPERACJI POZAGRANTOWYCH


Wersja jednolita projektu Strategii w wersji papierowej dostępna jest:

- w biurze LGD

Ponadto Strategia dostępna jest na naszej stronie internetowej

- projekt Strategii 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem jednolitym i do wnoszenia uwag do jej treści do dn. 28 grudnia do godz. 10.00


Przedstawiamy Państwu część materiału, jaką na chwilę obecną udało Nam się wspólnymi siłami stworzyć, przy uwzględnieniu cennego wsparcia i zaangażowania uczestnikow konsultacji na wszystkich etapach: spotkań w gminach, spotkań przedstawicieli poszczególnych grup społecznych, spotkań w punkcie konsultacyjnym oraz konsultacji mailowych.Bardzo prosimy o uwagi do tej części Naszego najważniejszego dokumentu, wyznaczającego kierunek dalszych zmian na obszarze LGD. 

Prosimy o zapoznanie sie z materiałem do dnia 21 grudnia (piątek) do godz. 12:00 i przesłanie uwag. Każda Państwa wskazówka jest bardzo cenna i pożądana. Prosimy o ich przekazanie albo w treści maila, albo na formularzu w załączeniu.

Diagnoza

Analiza SWOT

Cele i wskaźniki

Procedura wyboru wniosków /kryteria

Plan komunikacyjny

Monitoring i ewaluacja

formularz uwag

Zakończono etap spotkań z mieszkańcami LGD poświęcony konsultacjom społecznym, dotyczącym problemów i sposobów ich rozwiązywania, wyboru operacji do finansowania, a także sposobów komunikowania się ze społecznością, w szczególności z grupami defaworyzowanymi. W całym okresie prowadzonych badań, który rozpoczął się już we wrześniu 2014 roku, a zakończył w listopadzie 2015, odbyło się łącznie ponad 40 spotkań (spotkania otwarte dla wszystkich mieszkańców, spotkania sektorowe, w tym skierowane do osób z grup znajdujących się w trudniejszej sytuacji społeczno- gospodarczej), w których udział wzięło łącznie prawie 800 osób. Wszystkie spotkania obfitowały w cenne uwagi, mające ogromne znaczenie dla konstruowania zapisów i formułowania założeń straegicznego dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022. Wszystkie wnioski były w sposób bieżący poddawane analizie i w oparciu o nie powstały filary strategii: diagnoza obszaru LGD, analiza SWOT, cele i wskaźniki, sposób dokonywania wyboru operacji, a także komunikowania sie ze społeczeństwem, a także poddawania oceny własnej działań LGD.
Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc, zaangażowanie i cenne uwagi.
 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko koordynatora ds. wdrażania PROW 2014-2020 - link

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju- spotkania w gminach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” przygotowuje się do nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W związku z tym w okresie IX-X. 2015r. prowadzone były konsultacje społeczne, dotyczące zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju- nadrzędnego dokumentu Stowarzyszenia, który określa jego misje, cele i podejmowane działania, wynikające z dogłębnej analizy obszaru działalności LGD.

Podczas konsultacji społecznych uczestnicy spotkań wspólnie określali mocne i słabe strony identyfikowanego obszaru, a także szanse i zagrożenia dla jego dalszego rozwoju. W oparciu o tę diagnozę zdefiniowane zostały cele pracy nad obszarem, a także wskazane przykłady działań, które przyczyniają się do niwelowania określonych problemów. Uczestnicy spotkań rzeanalizowali także do jakich grup społecznych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno- ekonomicznej, należy kierować wsparcie w pierwszej kolejności.

Wszystkie wnioski z konsultacji stanowiły podstawę dalszej działalności Stowarzyszenia. Taki oddolny charakter prowadzonej analizy potrzeb i oczekiwań mieszkańców przyczyni się do efektywniejszej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” (a już niedługo pod nową nazwą „Brama na Podlasie”) w kolejnych latach będzie wspierała mieszkańców w obszarze edukacji (poprzez zwiększenie jakości kształcenia w placówkach przedszkolnych, placówkach kształcenia ogólnego, kształcenie ustawiczne osób dorosłych, nabywanie odpowiednich kompetencji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), gospodarki (za pośrednictwem wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw, a także osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej), w obszarze infrastruktury wykorzystywanej w celach rekreacyjnych i kulturalnych, czy też poprzez renowację obiektów zabytkowych.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w aktywną pracę na rzecz dalszej ścieżki rozwoju Naszego obszaru.

Poniżej znajdują się wnioski zebrane podczas tego etapu konsultacji.

wnioski
 

W dn. 8 października LGD podpisała aneks do umowy na realizację wsparcia przygotowawczego.
Do pobrania:
- harmonogram spotkań

W dn. 2 października LGD podpisała aneks do umowy na realizację wsparcia przygotowawczego.
Do pobrania:
- harmonogram spotkań

W dn. 16 września LGD podpisała umowę na realizację wsparcia przygotowawczego.

Do pobrania:
Plan włączenia 
Harmonogram spotkań

Informuje, iż w dn. 27  lipca br. LGD złożyła wniosek o wsparcie przygotowawcze dotyczące przygotowania nowej LSR.

W zwiazku z przygotowaniem nowej LSR nastepuje zmiana godzin pracy biura. Zapewniamy obsługę mieszkańców wszystkich gmin należących do LGD w:
- poniedziałek  7.30-11.30
- środa 7.30-11.30
- piątek 7.30-11.30
W pozostałe dni i godziny praca własna lub praca w terenie.
W dalszym ciągu można komunikować się z nami wysyłając korespondencję na adres mailowy: Turn on Javascript!
 
Informujemy, iż teren działania LGD uległ powiekszeniu o gminy: Zambrów, Rutki, Kołaki Kościelne, Szumowo, miasto zambrów i Wysokie Mazowieckie.