Posiedzenia organów

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Rada jest organem decyzyjnym, który dokonuje oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

Zarząd  jest organem wykonawczo-zarządzającym. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.