Historia powstania

Identyfikacja istniejących problemów lokalnych, słaba współpraca samorządów oraz niski poziom wykorzystywania posiadanych zasobów stały się motywem do podjęcia współpracy pomiędzy gminą Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Rudka, Brańsk i miastem Brańsk, w celu rozpoczęcia działań zmierzających do aktywizacji samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych, zainteresowanych projektami w ramach inicjatywy Leader. Efektem tej współpracy było założenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.


19.05.2009 r. rozstrzygnięto konkurs na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju, w konsekwencji czego Stowarzyszenie podpisało umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR. Wniosek /w tym Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”/  zajął na liście rankingowej ex aequo pierwsze miejsce z dwoma innymi wnioskami i uzyskał maksymalną liczbę 202 punktów w trakcie oceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.


Sukces w konkursie jest zwieńczeniem ogromnej pracy, którą w ostatnim roku musieli wykonać przedstawiciele naszej społeczności, skupionej w trójsektorowym partnerstwie złożonym z przedstawicieli instytucji publicznych, społecznych i gospodarczych oraz w dużej mierze członkowie lokalnej grupy dzialania, za co bardzo dziękujemy.

Osobne podziękowania chcielibyśmy skierować do Wójtów i Burmistrzów Gmin tworzących obszar LGD, tj. Gmin Brańsk, miasto Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, którzy okazali ogromne wsparcie przy tworzeniu struktur LGD i opracowywaniu wniosku oraz strategii.


29.01.2009 r. Został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz wniosek o przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 - Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania.

27.01.2009 r. Odbyło się Walne Zebranie członków, na którym została przyjęta do realizacji Lokalna Strategia Rozwoju.

25.08.2008 r. Odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Bobra" w sprawie postępu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju.

21.08.2008 r. Rejestracja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Bobra" przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310272

08.05.2008 r. Odbyło się zgromadzenie założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. 

 

POLECAMY STRONY: